name of each department of Sword
HOME

Monthly "GINZA JOHO" index page

Kuro ro-iro nuri Kaigara chirashi saya, Daisho Koshirae
 "Maru ni Karahana-Mokko"daisho Fuchigashira
   signature Seiryoken Katsuhira (Kao)

[Dai, Katana]
Whole length 101cm
Scabbard length approx.77cm
Hilt length approx.23.6cm
Ha-cho (Edge length) approx.66.7cm
Sori (cuavature) approx.1.5cm
Nakago-cho (Tang length) approx.21.2cm
Moto-haba (width at Ha-machi) approx.31.8cm

[Sho, Wakizashi]
Whole length 71.5cm
Scabbard length approx.55.5cm
Hilt length 16.7cm
Ha-cho (Edge length) approx.48.4cm
Sori (curvature) approx.0.76cm
Nakago-cho (Tang length) approx.15.2cm
Moto-haba (width at Ha-machi) approx. 3.03cm


Daisho Fuchigashira; signature Seiryoken Katsuhira (Kao), "Maru ni Karahana mokko mon"
Daisho Tsuba; no sign Yoshioka Inaba no suke, "Hai ryu" (dragon)
Menuki (dai, Katana); "Hai ryu" (dragon), made of solid gold (Kin-muku)
Menuki (sho, Wakizashi); "Niwatori" (domestic fowls), made of solid gold (Kin-muku)
Kozuka; "karahana mokko mon"

These Koshirae have no Swords.

Tokubetsu-Hozon certificate by NBTHK

Price 1,700,000JPY


Ginza Choshuya All Rights Reserved